വധുവിനെ ആവിശ്യമുണ്ട്.......

Wednesday, September 7, 2011വിവാഹത്തലേന്നൊ വിവാഹപിറ്റെന്നൊ ഒളിച്ചോടില്ലെന്നുറപ്പുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ മാത്രം ബന്ധപെടുക.