ഭ്രാന്തൻ

Thursday, December 2, 2010


കളഞ്ഞു കിട്ടിയ പണം ഉടമസ്ഥനെ ഏൽപ്പിച്ചയാളെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി മാനസീകരോഗാശുപത്രിയിൽ എൽപ്പിച്ചു.